Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε. «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
(Αρ. ΜΑΕ 50689/1ΝΤ/Β/01/0309)
ΑΡ.ΓΕΜΗ 122508401000


Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους
μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»,
σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 09:00 π.μ.,
στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Πειραιώς αρ. 51 στο Δήμο Μοσχάτου, για συζήτηση
και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:


                            Α) ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01/01-31/12/2015
                            ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2015
                            Β) ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ
                            ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2015
                            Γ) ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ
                            ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31/12/2015
                            Δ) ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ Δ.Σ ΧΡΗΣΗΣ 2015
                            Ε) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ ΗΘΕΛΕ ΠΡΟΚΥΨΕΙ


Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε
αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην
παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την
ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις
μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική
εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με
τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.


Μοσχάτο, 20 Ιουλίου 2016


Το Διοικητικό Συμβούλιο

Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε. «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
(Αρ. ΜΑΕ 50689/1ΝΤ/Β/01/0309)
ΑΡ.ΓΕΜΗ 122508401000


Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους
μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»,
σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 09:00 π.μ.,
στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Πειραιώς αρ. 51 στο Δήμο Μοσχάτου, για συζήτηση
και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:


Α) ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01/01-31/12/2015
ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2015
Β) ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2015
Γ) ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31/12/2015
 Δ) ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ Δ.Σ ΧΡΗΣΗΣ 2015
 Ε) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ ΗΘΕΛΕ ΠΡΟΚΥΨΕΙ


Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε
αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην
παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την
ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις
μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική
εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με
τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.Μοσχάτο, 20 Ιουλίου 2016


Το Διοικητικό Συμβούλιο

Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε. «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
(Αρ. ΜΑΕ  50689/1ΝΤ/Β/01/0309 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122508401000))
Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 20 Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Πειραιώς αρ. 51 στο Δήμο Μοσχάτου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:
Θέμα: Τροποποίηση όρων κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού ευρώ δύο εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων ευρώ και δέκα έξι λεπτών (€ 2.300.000,16), που εκδόθηκε και καλύφθηκε την 28.7.2006 στο σύνολο του από την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.».
Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.
Μοσχάτο, 24 Ιουνίου 2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016

Αυτά είναι τα σημεία που πρέπει να προσέξει κανείς κατά την αγορά μιας θωρακισμένης πόρτας ασφαλείας.

Αυτά είναι τα σημεία που πρέπει να προσέξει κανείς κατά την αγορά μιας θωρακισμένης πόρτας ασφαλείας.

Εταιρεία Πολύ σημαντικό κατά την αγορά ενός προϊόντος, πόσο μάλλον όταν αυτό έχει να κάνει με την ασφάλεια της περιουσίας μας αλλά και πολλές φορές της ίδιας της ζωής μας, είναι η επιλογή αυτού του προϊόντος να γίνει από μια εταιρεία επώνυμη, χρόνια στο χώρο η οποία να μας εμπνέει εμπιστοσύνη. Δυστυχώς κυκλοφορούν στην εγχώρια αγορά προϊόντα που δεν πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας είναι αμφιβόλου ποιότητας και προέλευσης. Υπάρχουν πολλές ελληνικές εταιρείες οι οποίες κατασκευάζουν θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας προσφέροντας υψηλά επίπεδα ασφάλειας και ποιότητας πολλές φορές ανώτερα των άλλων ευρωπαϊκών χώρων.
Πιστοποιήσεις ασφάλειας Μια θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση αντιδιάρρηξης (η πιο σημαντική πιστοποίηση) γνωρίζοντας στον καταναλωτή την ασφάλεια την οποία μπορεί να του παρέχει η πόρτα αυτή. Η πιστοποίηση αντιδιάρρηξης κατηγοριοποιείται σε κλάσεις 1-6. Όσο μεγαλύτερος ο βαθμός τόσο πιο ασφαλής είναι δείχνοντας μας έτσι την αντιδιαρρηκτική προστασία που παρέχει βάσει διεθνών προτύπων. Επιπλέον πιστοποιήσεις είναι αυτές της ηχομόνωσης και θερμομόνωσης.
thehomeissue_portaasfleias02
Επιλέξτε ανάμεσα από δεκάδες σχέδια και χρωματισμούς για το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.
Εγγύηση Πολλές εταιρείες στον χώρο παρέχουν κάποια εγγύηση καλής λειτουργίας του προϊόντος. Αυτή μπορεί να κυμαίνεται από 1 έως 10 χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό να προσέξουμε τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η εγγύηση για να μην βρεθούμε προ εκπλήξεως όταν η πόρτα δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα είτε λειτουργίας είτε ασφάλειας.
Service - Παροχές Κατά την επιλογή μας θα πρέπει να ενημερωθούμε για το service το οποίο παρέχει η εταιρεία από την οποία θα επιλέξουμε την πόρτα ασφαλείας. Εάν μια πόρτα ασφαλείας για οποιοδήποτε λόγο ξαφνικά δεν κλειδώνει ή δεν κλείνει θα πρέπει να επισκευαστεί όσο το δυνατόν πιο άμεσα.
Τύπος θωράκισης Σημαντικό κατά την επιλογή μιας πόρτας ασφαλείας είναι ο τύπος θωράκισης. Υπάρχουν δυο τύποι θωράκισης: μονή θωράκιση και διπλή θωράκιση. Η μονή θωράκιση συνήθως αποτελείται από μια μονοκόμματη σκάφη ( εξωτερική πλευρά πόρτας ) και από 1 έως 3 νεύρα (εσωτερική πλευρά πόρτας). Η διπλή θωράκιση διαθέτει και αυτή μια μονοκόμματη σκάφη (εξωτερική πλευρά πόρτας) 3  ή και περισσότερα νεύρα εσωτερικά, θερμομόνωση (απαραίτητη για ενεργειακά καλυτέρους χώρους), ηχομόνωση και τέλος εσωτερικά της πόρτας ένα μονοκόμματο φύλλο μετάλλου. Άρα λοιπόν όσο μεγαλύτερη η θωράκιση τόσο πιο στιβαρή είναι η πόρτα παρέχοντας μεγαλύτερη ασφάλεια.
thehomeissue_portaasfleias05
Πόρτα ασφαλείας Clever Pass από την εταιρεία Balomenos Doors η οποία κλειδώνει αυτόματα σε 18 σημεία κάθε φορά που κλείνει και ξεκλειδώνει με το δακτυλικό σας αποτύπωμα!
Τύπος και ποιότητα φύλλου χάλυβα Το κυρίως κομμάτι μιας πόρτας ασφαλείας είναι κατασκευασμένο από φύλλο χάλυβα (λαμαρίνα). Σημαντικό είναι η ποιότητα και το πάχος. Η καλύτερη ποιότητα λαμαρίνας για την κατασκευή μια θωρακισμένης πόρτας ασφαλείας είναι η ηλεκτρογαλβανιζέ λαμαρίνα η οποία δεν σκουριάζει (τον τύπο αυτό λαμαρίνας χρησιμοποιούν στην αυτοκινητοβιομηχανία) τύποι όπως η μαύρη ή ντεκαπέ σκουριάζουν με αποτέλεσμα μετά από λίγο καιρό η πόρτα να δημιουργήσει προβλήματα. Το πάχος της λαμαρίνας κυμαίνεται από 0,5 -1,5mm. Το πιο σύνηθες και το οποίο πληροί όλα τα στάνταρ ασφαλείας και αντοχής είναι το 1mm. Μικρότερο πάχος δημιουργεί σημαντικά προβλήματα αντοχής και ασφάλειας σε μια προσπάθεια διάρρηξης.
Μεταλλικό κάσωμα Το μεταλλικό κάσωμα είναι αυτό που στηρίζει την πόρτα ασφαλείας. Σημαντικοί παράγοντες είναι το πάχος, η διαμόρφωση και η βαφή του κασώματος. Το σωστό πάχος λαμαρίνας ενός κασώματος είναι τα 2mm, μικρότερο πάχος π.χ. 1,25mm δεν προσφέρει την απαιτούμενη στήριξη και αντοχή. Το προφίλ του κασώματος πρέπει να είναι έτσι διαμορφωμένο ώστε να προσφέρει την μέγιστη αντίσταση σε προσπάθεια παραβίασης της πόρτας. Τέλος, η βαφή του μεταλλικού κασώματος θα πρέπει να γίνεται με ηλεκτροστατική βαφή προσφέροντας αντοχή στον χρόνο και στις καιρικές συνθήκες.
Τύπος κλειδαριάς Ο τύπος της κλειδαριάς σε μια πόρτα ασφαλείας έχει τον σημαντικότερο ρόλο για την ασφάλειά μας. Οι σύγχρονες κλειδαριές είναι οι κλειδαριές κυλίνδρου. Υπάρχουν πάρα πολλοί τύποι και για αυτό θα πρέπει να προσεχθούν κάποια σημεία που μας παρέχουν επιπλέον ασφάλεια (π.χ. defender, καταπέλτης, κτλ). Μαζί με την κλειδαριά τοποθετείται ο κύλινδρος ασφαλείας και το defender (προστασία του κυλίνδρου). Όπως και στις κλειδαριές έτσι και στους κυλίνδρους ασφαλείας υπάρχουν πολλοί τύποι. Κύλινδροι ασφαλείας που η αντιγραφή του κλειδιού μπορεί να γίνει μόνο με την κάρτα ιδιοκτησίας παρέχουν μεγαλύτερη ασφάλεια.
thehomeissue_portaasfleias04
Πόρτα ασφαλείας με κλειδαριά ΑΧΙ ΗΟΜΕ 3D από την εταιρεία Balomenos Doors. Τοποθετείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.
Επενδύσεις Οι επενδύσεις σε μια πόρτα ασφαλείας ικανοποιούν κυρίως το αισθητικό κομμάτι και κάποιες φορές προστατεύουν την πόρτα από ακραίες καιρικές συνθήκες όπως βροχή, υγρασία κτλ. (επενδύσεις αλουμινίου). Οι τύποι των επενδύσεων χωρίζονται σε:
  • Επενδύσεις λούστρου MDF με φυσικό καπλαμά
  • Επενδύσεις Laminate
  • Επενδύσεις αλουμινίου
Υπάρχουν σχέδια παντογράφου, χειροποίητα, με inox επιφάνειες κ.τ.λ. Δείτε τα σχέδια εδώ. Σπάνιες είναι οι επενδύσεις με μασίφ ξύλο λόγω του υψηλού κόστους. Αυτό που πρέπει να προσεχθεί είναι η επιλογή της κατάλληλης επένδυσης για τον χώρο που θα τοποθετηθεί η πόρτα ασφαλείας. Για παράδειγμα σε μια πόρτα η οποία είναι εκτεθειμένη σε βροχή, υγρασία κ.τ.λ. δεν θα πρέπει να γίνει επιλογή μιας επένδυσης λούστρου ή laminate αλλά αλουμινίου.
Τοποθέτηση Το τελευταίο σημείο που θα πρέπει να προσεχθεί είναι η τοποθέτηση της πόρτας ασφαλείας στον χώρο μας. Πολλές εταιρείες έχουν δικά τους συνεργεία τα οποία είναι άρτια καταρτισμένα για την άριστη τοποθέτηση του προϊόντος τους. Είναι πολύ σημαντικό μια πόρτα ασφαλείας να τοποθετηθεί σωστά αποφεύγοντας στο μέλλον προβλήματα είτε λειτουργίας είτε της ασφάλειάς μας.

 Πηγή : http://spirossoulis.com