Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε. «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
(Αρ. ΜΑΕ 50689/1ΝΤ/Β/01/0309)
ΑΡ.ΓΕΜΗ 122508401000


Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους
μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»,
σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 09:00 π.μ.,
στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Πειραιώς αρ. 51 στο Δήμο Μοσχάτου, για συζήτηση
και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:


Α) ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01/01-31/12/2015
ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2015
Β) ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2015
Γ) ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31/12/2015
 Δ) ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ Δ.Σ ΧΡΗΣΗΣ 2015
 Ε) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ ΗΘΕΛΕ ΠΡΟΚΥΨΕΙ


Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε
αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην
παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την
ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις
μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική
εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με
τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.Μοσχάτο, 20 Ιουλίου 2016


Το Διοικητικό Συμβούλιο