Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε. «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
(Αρ. ΜΑΕ  50689/1ΝΤ/Β/01/0309 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122508401000))
Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 20 Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Πειραιώς αρ. 51 στο Δήμο Μοσχάτου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:
Θέμα: Τροποποίηση όρων κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού ευρώ δύο εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων ευρώ και δέκα έξι λεπτών (€ 2.300.000,16), που εκδόθηκε και καλύφθηκε την 28.7.2006 στο σύνολο του από την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.».
Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.
Μοσχάτο, 24 Ιουνίου 2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο